Craniovisie Rotterdam Logo

Privacybeleid

Verwerkingsregister

Zorgverlener:      Fysico Rotterdam.  KVK   24 26 09 29, hier handelend onder de naam CranoVisie Rotterdam
Adres:    Bentinckplein 14,  3039 KL Rotterdam

Functionaris  gegevensbescherming:    Dhr  H. van Keulen

Fysico is een praktijk voor fysiotherapie  met oefenruimte en diverse disciplines  werkzaam in het pand , o.a:

 • Fysiotherapeuten
 • Craniosacraal therapeuten
 • Acupuncturist
 • Haptotherapeut
 • Diëtiste (apart bedrijf:  Dietheek)
 • Vaccinaties op reis (apart bedrijf)

Privacy verklaring

CranioVisie Rotterdam  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geven  we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CranioVisie Rotterdam  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot slechts die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (zie “beveiliging”);
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

CranioVisie Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Naast de medewerker die u behandelt hebben ook de overige behandelaars, waarnemers en stagiaires toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Doelen:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door CranioVisie Rotterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratie (dossiervorming);
 • Communicatie over de behandelperiode;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelsessie.

Gegevens:

Voor de bovenstaande doelen kan CranioVisie Rotterdam de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Bsn nummer;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Declaraties en contracten: Veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren Vecozo digitale communicatie punt in de zorg,  Doctor Anton Philipsweg 35, 5026 RK Tilburg.  KVK: 18065868. In de aansluitovereenkomst is per sept 2018 de avg verwerkt.
 • Het verzorgen van de dossiervorming: Fysiomanager (NEN7510) World of health, Abe lenstra Boulevard 18, 8448JB Heerenveen .  KVK: 01109869
 • Personeelsadministratie: Meliton accountant, Visserskreek 102, 3206GR    KVK: 24366736 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)
 • ICT –werk: Digitale Klusjesman Gerard Teubner, Schepenstraat 103b, 3039NE Rotterdam. KVK: 24398669 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)
 • Schoonmaak: Schoonmaakbedrijf Briede  VOF,  Hogerbeetstraat 16c, 3039XJ Rotterdam.  KVK: 24157924 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)
 • Zorgmail: Vanad Enovation Rivium Westlaan 1 2909LD Capelle ad Ijssel KVK ;24157738
 • Financiële administratie: Fysico Rotterdam

Met elke partij waarmee wij samenwerken hebben wij een samenwerkingsovereenkomstof wordt deze binnenkort afgesloten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor de bovenstaande doelen kan CranioVisie Rotterdam  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CranioVisie Rotterdam  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord en 2e authenticatie factor op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij bewaren alle gegevens in de cloud. Fysiomanager bewaart een kopie van de persoonsgegevens wordt bewaard om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben voor zover niet in strijd met andere wetgeving. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft te allen tijde het recht de toestemming tot gegevensverwerking in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen dan met u tot een oplossing te komen.U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring vragen of opmerkingen heeft  neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

CranioVisie Rotterdam
Bentinckplein 14
3039KL  Rotterdam

info@craniovisierotterdam.nl
010- 46543 50